Wij gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren en te verbeteren.


Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van webshop De Kristalloods Worldwide Mineral Warehouse in Bergen op Zoom.

Deze voorwaarden zijn geldig op de online winkel van groothandel De Kristalloods Worldwide Mineral Warehouse in Bergen op Zoom.

Artikel 1. Toepasselijkheid

De algemene leveringsvoorwaarden zijn op alle bestellingen en offertes van De Kristalloods van toepassing.
Het is alleen mogelijk schriftelijk af te wijken van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
Wanneer je een bestelling plaatst in onze webshop, houdt in dat je akkoord gaat met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

Al onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid. De Kristalloods behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften of om een andere reden noodzakelijk is.
Een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer de Kristalloods per email een orderbevestiging heeft verstuurd.
De Kristalloods mag de bestelling weigeren zonder dat daar enige vorm van schadeplichtigheid uit voort vloeit.
Omdat wij werken met actuele en snel veranderende voorraden kan het zijn dat bepaalde artikelen niet voldoende op voorraad zijn op het moment van bestellen, terwijl deze wel nog in de webshop staan. We zullen dan contact met je opnemen en door middel van goede foto- en/of video communicatie tot een passende oplossing komen. Ben je het niet eens met ons aanbod, dan vervalt de koopovereenkomst.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en exclusief BTW.
Betaling van factuur geschied door middel van Ideal/Bancontact of overmaken van het verschuldigde bedrag op IBAN rekening nummer NL13ABNA0601153073 t.n.v. De Kristalloods in Bergen op Zoom. Pas nadat wij het verschuldigde bedrag hebben ontvangen, wordt de bestelling verzonden.

Voor de verzendkosten in Nederland en België berekenen wij standaard €5,95 exclusief BTW per pakket van maximaal 23 kg. Zendingen boven de 150 kg worden per pallet verzonden. De prijzen hiervoor zijn op aanvraag en worden voor verzending gecommuniceerd.
Bij bestelling met een afleveradres buiten Nederland kunnen afwijkende verzendkosten gelden.
Orders met een factuurbedrag boven €250,- exclusief BTW worden in Nederland en België gratis verzonden.
De Kristalloods hanteert een minimum orderbedrag van €150,- exclusief BTW.

Artikel 4. Levering

Bestelde producten worden bijna altijd binnen 2 tot 3 werkdagen na betaling van het factuurbedrag verzonden m.u.v. vakanties, inkoopreizen of ziekte.
De opgegeven levertijd is indicatief, de koper kan hier geen rechten aan ontlenen.
Mochten producten niet op voorraad zijn, dan kan van de levertijd worden afgeweken, dit zal altijd in overleg met de klant gebeuren.
Indien wij niet in staat zijn om de artikelen te leveren en we kunnen geen passend alternatief bieden, wordt het eventueel vooruitbetaalde bedrag voor het betreffende artikel terugbetaald.
De bestelling wordt verzonden na ontvangst van de betaling.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

Na volledige betaling is het product eigendom van de koper. Het risico inzake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de koper over.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

De klant heeft de verplichting om bij aflevering van de goederen te bekijken of alles in orde is en volgens bestelling is geleverd. Is dit niet het geval, dan dient de klant De Kristalloods daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen, in ieder geval binnen 3 werkdagen.
Indien de aan u geleverde goederen niet aan de verwachtingen voldoen, kunnen deze binnen 5 werkdagen na levering – en na overleg met en goedkeuring door De Kristaloods - retour worden gezonden. Geretourneerde goederen worden uitsluitend vergoed indien deze in de originele staat worden terug gezonden. Omdat wij achter onze producten staan en altijd de best mogelijke kwaliteit leveren, zijn de kosten voor retour zending voor rekening van de klant. Het aankoopbedrag wordt binnen 14 dagen gecrediteerd en zo nodig retour gestort op de rekening waarvan het afkomstig is. De kosten van de retourzending worden niet vergoed door De Kristalloods.
Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van bestellingen als gevold van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en De Kristalloods of tussen De Kristalloods en derden, kan De Kristalloods niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door De Kristalloods geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
De Kristalloods garandeert niet dat de aan de koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 9. Persoonsgegevens

De Kristalloods respecteert de privacy van alle kopers. De Kristalloods gebruikt de kopergegevens uitsluitend voor het afhandelen van de bestelling. Alle kopergegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) door ons opgeslagen.
Al uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde kosteloos opvragen, corrigeren, intrekken of verwijderen
De Kristalloods geeft uw gegevens, met inbegrip van je adres en je e-mailadres, zonder uitdrukkelijke toestemming van de koper niet door aan derden.

Artikel 10. Overmacht

In geval van overmacht behoudt De Kristalloods zich het recht voor om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst dmv schriftelijke communicatie, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en zonder enige vorm van schadevergoeding.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan De Kristalloods kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan onze schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komt.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze voorwaarden, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. We gaan er niet van uit dat het ooit nodig zal zijn, maar eventuele geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.